Ministerul Justitiei

 

Regulament

din 27-07-2005 de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de C.S.M., de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa I.C.C.J., P.N.A., de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea nr. 281/2004 si prin O.G. nr. 11/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 110/2005

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 745 partea I din 16.08.2005

Aprobat prin Ordin nr. 1054 din 2005

 

CAP. 1

Autorizarea interpretilor si traducatorilor

 

ART. 1

Autorizarea interpretilor si traducatorilor care pot efectua traduceri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti se face in conditiile prevazute la art. 3, 31 si 4 din Legea nr. 178/1997, modificata si completata prin Legea nr. 281/2004 si prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 110/2005, denumita in continuare Lege.

 

ART. 2

Cererea de autorizare ca interpret si traducator, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 sau la art. 31 alin. (1) si (2) din Lege, se adreseaza ministrului justitiei.

 

ART. 3

(1) Cererea de autorizare, insotita de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 sau la art. 31 alin. (1) si (2) din Lege, se depune la Registratura unica a Ministerului Justitiei. Verificarea indeplinirii conditiilor legale si emiterea autorizatiilor se realizeaza de Directia publicitate mobiliara, notari publici, executori, traducatori si interpreti din cadrul Ministerului Justitiei, denumita in continuare directia de specialitate.

(2) In situatiile prevazute la art. 31 din Lege, directia de specialitate va verifica documentele emise/eliberate de autoritatea competenta din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European de origine ori de provenienta a strainului.
(3) In cazul in care exista dubii cu privire la aceste documente, directia de specialitate va solicita punctul de vedere al Directiei integrare europeana, cooperare euroatlantica si programe sau al Directiei drept international, cooperare judiciara si afaceri juridice externe.
(4) In cazul in care va fi necesar se va contacta autoritatea straina indicata pe document pentru a confirma/infirma valabilitatea acestuia.
(5) In situatiile prevazute la art. 31 alin (2) din Lege, diploma de licenta sau echivalenta va fi recunoscuta de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(6) Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, va face dovada stabilirii in Romania cu carnetul de identitate sau cu legitimatia de sedere temporara.

 

ART. 4

(1) Interpretii si traducatorii sunt autorizati prin Ordin al ministrului justitiei, la propunerea directiei de specialitate, in termen de cel mult 60 de zile de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale.
(2) Traducatorii si interpretii autorizati sunt obligati sa raspunda la solicitarile instantelor judecatoresti si ale organelor de urmarire  penala. Absenta nejustificata la doua solicitari in termen de un an atrage incetarea calitatii de traducator si interpret.
(3) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de Lege sau cererea formulata nu este insotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, comunica persoanei interesate refuzul de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de Lege.

(4) Ordinul ministrului justitiei privind autorizarea ca traducator si interpret se poate emite individual sau pentru mai multe persoane, in raport cu volumul cererilor primite.

(5) In cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii autorizatiei de traducator si interpret, la cererea titularului autorizatiei, directia de specialitate va elibera un duplicat al acesteia. Solicitantul va depune anexat la cererea sa o declaratie pe propria raspundere in care va indica motivul solicitarii.
(6) In vederea eliberarii duplicatului, pe langa cererea formulata in acest sens, solicitantul va depune urmatoarele documente:

 

   a) in cazul autorizatiei deteriorate sau pierdute:

   - dovada achitarii anuntului de declarare a nulitatii autorizatiei intr-un cotidian de larga circulatie;

   b) in cazul autorizatiei furate:

   - dovada achitarii anuntului de declarare a nulitatii autorizatiei intr-un cotidian de larga circulatie;

   - copia certificata pentru conformitate de pe reclamatia facuta la politie.

(7) In continutul duplicatului se va reproduce integral cuprinsul autorizatiei de traducator si interpret, iar in locul semnaturii originale se vor mentiona numele de familie si prenumele semnatarului. Pe duplicat vor figura: mentiunea "DUPLICAT", data eliberarii acestuia, stampila organului emitent, numele, prenumele si semnatura reprezentantului acestuia. Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si originalul.

 

ART. 5
(1) In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 6 1 din Lege, in termen de 60 de zile de la data autorizarii, interpretii si traducatorii vor depune la tribunalul in circumscriptia caruia domiciliaza cererea de inregistrare, la care vor atasa autorizatia de traducator si interpret, in original si in copie, specimenul de semnatura si modelul stampilei. Acestia pot desfasura activitatea de traducator si interpret in circumscriptiile tuturor tribunalelor.

(2) La comunicarea autorizatiei, interpretilor si traducatorilor li se vor aduce la cunostinta obligatia prevazuta in art. 4 alin. (2), precum si sanctiunea neindeplinirii acesteia.

(3) Inregistrarea traducatorilor si interpretilor autorizati se va efectua intr-un registru special tinut de un grefier delegat in acest scop de presedintele tribunalului.

(4) "Registrul traducatorilor si interpretilor autorizati de catre Ministerul Justitiei" va contine urmatoarele rubrici: numarul curent, numele si prenumele traducatorului si interpretului, data inregistrarii, numarul autorizatiei si data eliberarii, limba straina/limbile straine pentru care este autorizat ca traducator si interpret, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta, numarul de telefon, adresa de e-mail. Registrul se va putea tine pe suport hartie si/sau in format electronic.
(5) Pe versoul autorizatiei grefierul delegat va face mentiunea: "Inregistrat la Tribunalul .................. sub numarul .................., la data de ..................", pe care o va semna si o va stampila.
(6) Persoanele prevazute la art. 31 alin. (3) si (5) din Lege, pentru a presta activitate de traducator si interpret, vor fi inregistrate, la cerere, de Ministerul Justitiei si de tribunalul in circumscriptia caruia isi au domiciliul sau resedinta, intr-un registru separat denumit "Registrul traducatorilor si interpretilor autorizati intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European". Acest registru va contine, dupa caz, aceleasi rubrici ca registrul prevazut la alin. (4), precum si o rubrica privind numarul si data luarii in evidenta la Ministerul Justitiei. Traducatorii si interpretii prevazuti la art. 31 alin. (3) si (5) din Lege pot desfasura activitatea in circumscriptiile tuturor tribunalelor.
(7) Cererea adresata ministrului justitiei, respectiv presedintelui tribunalului, va cuprinde: numele si prenumele solicitantului, domiciliul sau resedinta, numarul de telefon, precum si limba in si din care este autorizat sa efectueze traduceri.

(8) Cererea adresata ministrului justitiei va fi insotita de urmatoarele acte:
   a) traducerea legalizata a atestatului de traducator si interpret in specialitatea stiinte juridice, eliberat de autoritatea competenta din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European de origine ori de provenienta, supralegalizata sau cu apostila autoritatii competente, dupa caz;

   b) copia pasaportului, pentru cetateanul strain care nu s-a stabilit in Romania;
   c) copia carnetului de identitate sau a legitimatiei de sedere temporara, pentru cetateanul strain stabilit in Romania.
(9) Cererea adresata presedintelui tribunalului va fi insotita de dovada luarii in evidenta la Ministerul Justitiei, de specimenul de semnatura si de modelul stampilei.

(10) Cererea insotita de actele doveditoare se poate depune personal sau prin posta.

(11) In cazul in care interpretii si traducatorii isi schimba numele, domiciliul, resedinta sau numarul de telefon, au obligatia sa aduca la cunostinta aceasta situatie, in termen de 60 de zile de la data modificarii, Ministerului Justitiei si tribunalului unde sunt luati in evidenta. Dovada indeplinirii acestei obligatii se poate face cu recipisa de predare a scrisorii recomandate la oficiul postal sau cu un exemplar al comunicarii, inregistrat la Ministerul Justitiei si la tribunal.
(12) In situatiile in care interpretii si traducatorii autorizati au fost luati in evidenta la curtile de apel, in temeiul Legii nr. 281/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, curtile de apel vor transmite listele cuprinzand aceste persoane tribunalelor din circumscriptia lor.

 

ART. 6

 (1) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei intocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, precum si cu cei prevazuti la art. 61 alin. (4) din Lege, pe care le comunica Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie si curtilor de apel.

(2) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va comunica listele cu interpretii si traducatorii autorizati parchetelor din subOrdine.
(3) Curtile de apel vor transmite pe suport hartie sau in format electronic aceste liste tribunalelor si judecatoriilor din circumscriptiile lor.
(4) Listele se comunica, de asemenea, Ministerului Administratiei si Internelor, Uniunii Nationale a Notarilor Publici, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subOrdine, birourilor notarilor publici, barourilor de avocati si birourilor de executori judecatoresti.

(5) Instantele judecatoresti vor solicita Ministerului Justitiei traducatori si interpreti autorizati pentru limbile straine care nu figureaza pe listele curtii de apel in circumscriptia carora functioneaza.
(6) Listele cuprinzand traducatorii si interpretii autorizati si inregistrati la tribunale vor fi tinute de grefa fiecarei instante, la dispozitia completelor de judecata.

(7) Listele cuprinzand traducatorii si interpretii autorizati vor fi comunicate si Ministerului Finantelor Publice, in vederea impozitarii.

 

ART. 7

(1) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei tine evidenta interpretilor si traducatorilor autorizati si a celor a caror autorizare a incetat, potrivit Legii, si actualizeaza listele, in functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret si traducator autorizat si de modificarile de nume, domiciliu sau resedinta a traducatorilor si interpretilor autorizati.
(2) Listele actualizate se comunica organelor prevazute la art. 6.
   

CAP. 2

Efectuarea de traduceri pe baza de Contract civil pentru prestari de servicii

 

ART. 8

(1) In scopul indeplinirii unor atributii date prin Lege in competenta lor, precum si pentru realizarea unor actiuni de cooperare internationala ori a unor manifestari stiintifice cu participare internationala, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie pot angaja, prin Contracte civile pentru prestari de servicii, interpreti, traducatori si societati care au in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine.

(2) Contractul civil pentru prestari de servicii se incheie intre ordonatorul principal de credite si traducator si interpret sau societatea care are in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine.
(3) Competenta incheierii Contractelor civile pentru prestari de servicii prevazute la alin. (1) se deleaga directorilor (sefilor de sectii) care solicita traducerea, potrivit atributiilor directiei (sectiei) lor, prin Ordin al ministrului justitiei, al secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, dupa caz.

(4) Clauzele care determina stabilirea valorii prestatiei trebuie convenite, pe cat posibil, dupa criteriul evitarii cheltuielilor inutile, prin selectia timpilor de efectuare a traducerilor, fara ca prin aceasta sa se inlature cerintele privind calitatea si celeritatea.

(5) Pentru valabilitatea Contractului civil pentru prestari de servicii se cer avizele Directiei economice si Directiei contencios din cadrul Ministerului Justitiei.

 

ART. 9

Selectarea interpretilor si a traducatorilor se face de catre beneficiarii prestatiei, numai dintre persoanele autorizate in acest scop si inregistrate la tribunale.

 

ART. 10

(1) Pentru traducerea lucrarilor privind cooperarea judiciara internationala, pentru asigurarea traducerii sau interpretarii necesare actiunilor de cooperare internationala, precum si pentru actiuni de protocol international, Directia drept international, cooperare judiciara si afaceri juridice externe ori, dupa caz, Biroul de presa, protocol si cooperare cu organizatii neguvernamentale poate selecta grupuri de traducatori autorizati sau societati care au in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine, in special pentru limbile folosite frecvent, cu care sa coopereze in mod uzual in beneficiul calitatii si al celeritatii.


(2) Contractele civile pentru prestari de servicii, in situatiile prevazute la alin. (1), pot fi incheiate pe grupuri de traducatori, pe categorii de lucrari si/sau pe perioade, urmand a se respecta toate celelalte conditii de fond si de forma stabilite de Lege.

 

ART. 11

Dupa efectuarea prestatiei pentru care a fost incheiat contractul civil pentru prestari de servicii, beneficiarul prestatiei intocmeste un proces-verbal care se semneaza de acesta si de traducator si interpret sau de reprezentantul societatii care are in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine, care a efectuat prestatia.


ART. 12

(1) Calculul valorii si plata prestatiei efectuate de traducator si interpret sau de societatea care are in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine se fac de catre Directia economica din cadrul Ministerului Justitiei sau de catre compartimentul de specialitate corespunzator din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie, dupa caz, pe baza contractului civil pentru prestari de servicii si a procesului-verbal, completate cu datele necesare privind intinderea si conditiile efectuarii prestatiei, comunicate de beneficiarii prestatiilor.
(2) Valoarea prestatiei se stabileste in baza tarifelor prevazute prin Ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice, plata urmand a se face in termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentatiei, daca prin contractul civil pentru prestari servicii nu se prevad alte conditii.


ART. 13

Consilierii juridici din cadrul Directiei drept international, cooperare judiciara si afaceri juridice externe desemnati de ministrul justitiei vor supralegaliza, la cerere, semnaturile traducatorilor actelor judiciare sau notariale estimate a produce efecte in strainatate.

 

ART. 14

Interpretii si traducatorii autorizati, precum si interpretii si traducatorii angajati ai societatilor care au in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine, care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei si de Consiliul Superior al Magistraturii, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare si diurna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile in unitatile bugetare.

 

CAP. 3

Efectuarea de traduceri la solicitarea instantelor judecatoresti, a parchetelor de pe langa acestea si a organelor de cercetare penala


ART. 15
(1) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si organele de cercetare penala utilizeaza interpreti si traducatori in conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, de Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, precum si in conditiile stabilite de tratatele internationale ratificate de Romania, folosind tarifele prevazute prin Ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice.
(2) Desemnarea interpretilor si a traducatorilor de catre organele prevazute la alin. (1) se face dintre persoanele autorizate, prevazute in listele intocmite potrivit art. 5 din lege, prin incheiere sau prin ordonanta, dupa caz. Prin aceeasi incheiere sau ordonanta se stabilesc: obiectul prestatiei, termenul, conditiile de efectuare a acesteia, tariful aplicabil, precum si alte elemente necesare efectuarii lucrarii.
(3) Onorariul cuvenit se va stabili, dupa prestarea serviciului solicitat, printr-o noua incheiere sau, dupa caz, ordonanta.
(4) Organele prevazute la alin. (1) vor comunica in scris, in mod explicit, persoanei desemnate potrivit alin. (2) serviciile solicitate, dupa cum urmeaza:

   a) felul prestatiei: interpretare sau traducere, dupa caz;

   b) limba straina din care sau in care urmeaza a se efectua prestatia, cu specificarea limbii straine, potrivit diferentierilor prevazute la art. 7 din lege. Sunt considerate limbi straine de circulatie internationala, in sensul prezentului Regulament, limbile engleza, franceza, germana, spaniola si rusa;
   c) pentru interpreti: locul unde urmeaza a fi efectuata prestatia, data si ora de incepere a acesteia;

   d) pentru traducatori: locul si termenul de predare a traducerii, precum si numarul de pagini de tradus;

   e) locul si intervalul orar in care poate avea acces la dosarul cauzei in vederea documentarii;

   f) orice alte informatii considerate ca fiind necesare traducatorului si interpretului, cum ar fi: activitatea la care va participa (prezentarea materialului de urmarire penala; luarea declaratiei, confruntarea etc.), natura cauzei.

(5) In cazul infractiunilor flagrante sau cand activitatea se desfasoara in afara programului normal de lucru, instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si organele de cercetare penala pot face comunicarea prevazuta la alin. (4) catre persoanele desemnate ca interpreti si traducatori, dupa caz, in vederea indeplinirii prestatiei solicitate, prin orice mijloace rapide de comunicare cu valoare doveditoare.


ART. 16

(1) Efectuarea prestatiei de catre interpret si traducator, precum si valoarea acesteia, stabilita potrivit Ordinului comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice, se consemneaza de instanta de judecata in incheierea de sedinta sau, dupa caz, de organul de urmarire penala, in ordonanta.

(2) O copie a actelor prevazute la alin. (1), conforma cu originalul, va fi trimisa, prin grija instantei sau, dupa caz, a organului de urmarire penala, compartimentului economico-administrativ al tribunalului sau al parchetului de pe langa acesta din circumscriptia teritoriala in care isi are sediul instanta sau organul de urmarire penala la care s-a efectuat prestatia, in vederea efectuarii platii.

 

ART. 17

(1) Interpretii si traducatorii care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, de parchetele de pe langa acestea si de organele de cercetare penala au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, intretinere, locuinta si a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.

(2) In cadrul procesului civil se vor aplica traducatorilor si interpretilor autorizati dispozitiile Codului de procedura civila.


ART. 18

Utilizarea interpretilor si a traducatorilor de catre notari publici, avocati sau executori judecatoresti, in scopul exercitarii profesiei, se efectueaza in conditiile prevazute de actele normative care reglementeaza activitatile acestor categorii de profesii.


ART. 19

Prevederile Ordinului ministrului justitiei nr. 233/C/1996 pentru completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 februarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care nu contravin prevederilor prezentului regulament, vor putea fi aplicate.
   

ART. 20

(1) Legalizarea semnaturii traducatorilor se taxeaza potrivit actelor normative privind taxele notariale de timbru si timbrul judiciar, iar onorariile cuvenite notarilor publici care folosesc traducatori autorizati, angajati in cadrul birourilor, vor fi cele stabilite de Uniunea Nationala a Notarilor Publici si aprobate de ministrul justitiei, potrivit legislatiei notariale.
(2) Plata prestatiilor traducatorilor autorizati, efectuate la cererea persoanelor interesate, va fi suportata de cei care le-au solicitat, pe baza de negociere.


ART. 21

Pentru relatia cu Inalta Curte de Casatie si Justitie se incheie un  document distinct.