UNIUNEA NATONALA A TRADUCATORILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

CAPITOLUL I

PROFILUL TRADUCATORULUI

Art. 1.  Traducerea este operatiunea prin care un mesaj prezentat într-o anumita limba sau într-un anumit limbaj este transpus cu fidelitate într-o alta limba sau limbaj.

Art. 2.  Interpretarea este considerata acea forma de traducere care se efectueaza exclusiv oral.

Art. 3. Traducatorul este persoana fizica în posesia unei calificari adecvate care efectueaza cu usurinta, fidelitate si competenta activitati de traducere si interpretariat.

Art. 4. În vederea exercitarii profesiei sale traducatorul va obtine în prealabil autorizarile legale necesare.

Art. 5. Traducatorul are o prezenta activa, dinamica si cu un impact puternic în toate sectoarele vietii sociale.

Art. 6.  Statutul de traducator este compatibil cu orice alta profesie sau îndeletnicire permisa de legile în vigoare, cu exceptiile stabilite de legile speciale care reglementeaza incompatibilitatile pentru anumite profesii.

Art. 7. Traducatorii reprezinta un segment foarte important al societatii civile datorita contactului pe care acestia îl au cu persoane si informatii din toate domeniile de activitate umana.

Art. 8.  Orizontul cultural si stiintific al traducatorului este foarte larg si depaseste cu mult media de referinta.

Art. 9. Experienta acumulata prin activitatea de traducere dezvolta abilitati de analiza si interpretare a proceselor si fenomenelor deosebit de acute .

Art. 10. Traducatorul este un excelent organizator al activitatilor umane si un lider de opinie.

Art. 11. Traducatorul militeaza constant pentru recunoasterea oficiala a calitatilor sale precum si pentru recunoasterea sociala a calitatilor celorlalti colegi.

Art. 12. La baza activitatii traducatorului stau principiile etice consacrate, profesionalismul, comunicarea permanenta si formarea continua.

Art. 13.  Traducatorii sunt o categorie sociala distincta si fiecare dintre ei  constientizeaza apartenenta la aceasta.

Art. 14. Traducatorii îsi acorda unul altuia sprijin moral si de atitudine în orice împrejurare si în mod neconditionat.

Art. 15.  Traducatorii dispun de forta si de pregatirea necesare care le permit sa foloseasca toate pârghiile de care societatea dispune pentru ridicarea calitatii vietii si vor depune eforturi constante în acest sens.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 16. Uniunea Nationala a Traducatorilor Autorizati din România functioneaza pe baza actului constitutiv, statutului,regulamentului de ordine interna (ROI) si regulamentului de organizare si functionare (ROF).

Art. 17. La nivelul deciziei organele asociatiei sunt: adunarea generala, consiliul director si cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

Art. 18. Competentele adunarii generale sunt:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e) înfiintarea de sucursale;

f) modificarea actului constitutiv si a statutului;

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

h) orice alte atributii prevazute în lege sau în statut.

Art. 19.  Competentele consiliului director sunt:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;

d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala.

Art. 20. Consiliul director este compus dintr-un numar impar de membri având un Presedinte si doi vicepresedinti.

Art. 21.  Daca nu se prezinta alte candidaturi pentru consiliul director acesta va functiona în alcatuirea sa actuala fara sa mai fie nevoie de alta formalitate.

Art. 22. Functiile de presedinte si de vicepresedinte sunt ocupate prin rotatie, la decizia adunarii generale, de persoane care fac parte dintre  membrii fondatori si sunt traducatori autorizati de Ministrul Justitiei, cu exceptia evaluatorilor.

Art. 23. Presedintele si vicepresedinti au puteri depline în reprezentarea asociatiei în raport cu tertii, dar activitatea acestora este supusa evaluarii permanente.

Art. 24. Ocuparea functiilor de conducere la nivel de decizie se face numai pe baza competentei profesionale si eficientei activitatii în uniune, conform  procedurii prevazute la capitolul Procedura de ocupare a functiilor.

Art. 25. Evaluarea dosarelor de candidatura va fi facuta computerizat pe baza datelor introduse de persoanele desemnate de consiliul director.

Art. 26. Pentru evaluarea dosarelor de candidatura se considera criterii eliminatorii în ordine: calitatea de traducator autorizat, nivelul de calificare, calitatea de fondator principal al uniunii, calitatea de fondator al uniunii, calitatea de fondator de sucursala. În cazul în care criteriile eliminatorii nu sunt suficiente se va aplica o grila  elaborata strict pe aspecte legate de eficienta în cadrul activitatii desfasurate în uniune.

Art. 27.  Presedintele UNTAR are în principal urmatoarele atributii:

a) Convoaca si conduce adunarea generala;

b) Convoaca si conduce sedintele Consiliului Director;

c) Asigura redactarea si prezentarea documentelor financiare în timp util la organele abilitate

d) Supune adunarii generale spre aprobare situatiile financiare anuale

e) Reprezinta UNTAR în raport cu tertii;

f) Organizeaza si coordoneaza activitatile curente;

g) Concepe si implementeaza strategia de dezvoltare;

h) Elaboreaza proiectele manageriale pe termen scurt, mediu si lung;

i)  Capaciteaza si mobilizeaza personalul UNTAR

Art. 28. Vicepresedintele UNTAR are în principal urmatoarele atributii:

a) Convoaca si conduce adunarea generala, în absenta presedintelui;

b) Convoaca si conduce sedintele Consiliului Director, în absenta presedintelui;

c) Asigura, împreuna cu presedintele, redactarea si prezentarea documentelor financiare în timp util la organele abilitate;

d) Supune adunarii generale, împreuna cu presedintele, spre aprobare situatiile financiare anuale;

e) Reprezinta UNTAR în raport cu tertii;

f) Organizeaza si coordoneaza activitatile curente;

g) Concepe si implementeaza strategia de dezvoltare, împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului Director;

h) Ajuta presedintele la elaborarea proiectelor manageriale pe termen scurt, mediu si lung;

i)  Capaciteaza si mobilizeaza personalul UNTAR

CAPITOLUL III

CONTROLUL OPERATIV INTERN

Art. 29.  Controlul operativ intern al  UNTAR este efectuat de Serviciul de Evaluare.

Art. 30.  Serviciul de Evaluare este condus de un director.

Art. 31.  Directorul Serviciului de Evaluare stabileste, în functie de volumul activitatilor si de necesitatile interne, structura, organigrama si componenta nominala a Serviciului de Evaluare.

Art. 32.  Directorul Serviciului de Evaluare sau persoane desemnate de acesta stabilesc criteriile de evaluare si modalitatile de aplicare ale acestora.

Art. 33.  Membrii  Serviciului de Evaluare au acces neîngradit la toate documentele, date si la informatiile pe care UNTAR si membrii sai le poseda.

Art. 34. Serviciul de evaluare va monitoriza activitatea organelor de decizie si a oricarui membru în scopul prevenirii ilegalitatilor sau disfunctionalitatilor.

Art. 35. Concluziile  si recomndarile Serviciului de Evaluare sunt valabile si devin obligatorii de la data emiterii lor ; recomandarile se pot referi inclusiv la sanctiuni de genul demiterii, suspendarii sau excluderii unui membru indiferent de functia îndeplinita de acesta sau la invalidarea unei decizii luata de un organ intern.

Art. 36. Directorul Serviciului de Evaluare si evaluatorii numiti de catre acesta nu pot face parte din Consiliul Director sau din conducerile sucursalelor teritoriale.

Art. 37. În cazul în care un membru al Consiliului Director sau din conducerea unei sucursale devine director al Serviciului de Evaluare sau este numit evaluator pierde automat  functia detinuta anterior.

Art. 38.  Pentru evaluarea unor activitati specifice pentru care este nevoie de cunostinte de specialitate (tehnice, juridice, medicale, financiare etc…) directorul Serviciului de Evaluare sau evaluatorii numiti de acesta pot apela la serviciile unor profesionisti indiferent daca acestia au sau nu au calitatea de membri ai UNTAR.

Art. 39. Calitatea de director al Serviciului de Evaluare se obtine pe timp nelimitat prin depunerea unei candidaturi.

Art. 40. Consiliul director va verifica dosarele de candidatura care pot fi depuse fie în format electronic, fie pe support de hârtie, conform criteriilor de eligibilitate din capitolul  Procedura de ocupare a functiilor.

Art. 41. Adunarea generala poate invalida concluziile si/sau recomandarile Serviciului de evaluare doar daca exista dovezi juridice  de necontestat ca s-a comis o eroare.

Art. 42. În  cazul în care concluzia sau recomandarea vizeaza demiterea, suspendarea sau exluderea unui membru care ocupa o functie de conducere adunarea generala va proceda imediat  la înlocuirea acestora.

Art. 43. Pentru exercitarea atributiilor lor membrii Serviciul de evaluare au acces neîngradit în toate spatiile în care se desfasoara activitati ale UNTAR sau ale membrilor acesteia, au acces neîngradit la toate datele si informatiile si la orice element material sau imaterial care are o legatura directa sau indirecta cu membrii uniunii sau cu uniunea.

Art.  44. Directorul Serviciului de Evaluare este inamovibil.

CAPITOLUL IV

PROCEDURA DE PROMOVARE SI DE OCUPARE A FUNCTIILOR

Art. 45. Functiile în cadrul UNTAR se ocupa pe baza principiilor competentei, profesionalismului, continuitatii si asigurarii stabilitatii.

Art. 46. Candidatii vor depune dosare de candidatura fie în format electronic (recomandabil), fie pe suport de hârtie.

Art. 47. Criteriile de departajare a candidatilor sunt eliminatorii si se aplica în urmatoarea ordine:

a) Calitatea de membru fondator principal  al UNTAR

b) Calitatea de membru fondator  al UNTAR

c) Nivelul studiilor conform clasificarilor nationale si internationale în vigoare

d) Calitatea de traducator autorizat de catre Ministerul Justitiei

e) Calitatea de fondator al unei sucursale a UNTAR

f) Vechimea în activitatea de traducator autorizat

g) Continuitatea într-o functie în cadrul UNTAR

h) Volumul activitatii desfasurate pe forumul Clubul Traducatorilor

i)  Alte criterii de performanta stabilite, daca este cazul, de Consiliul Director.

Art. 48. Pe durata îndeplinirii mandatului lor persoanele promovate în functii de conducere vor fi evaluate permanent si vor respecta întocmai standardele recomandate sau cerute de evaluatori .

Art. 49.  Neîndeplinirea standardelor cerute de evaluatori conduce la decaderea lor din functia detinuta.

Art. 50.   Respectarea standardelor cerute de evaluatori este obligatorie si pentru celelalte categorii de persoane: membri, membri asociati,voluntari, donatori, sponsori si/sau membri de onoare.

CAPITOLUL V

RECUNOASTERI, ASCENDENT MORAL SI DREPTUL DE PREEMTIUNE

Art. 51. Membrii Uniunii Nationale a Traducatorilor Autorizati din România îsi recunosc între ei ascendentul moral în urmatoarea ordine:

a) Membrii fondatori recunosc ascendentul moral al fondatorului principal asupra lor;

b) Membrii fondatori, cu exceptia fondatorului principal, recunosc ascendentul moral al membrilor fondatori care detin functii de conducere asupra lor în ordinea importantei functiilor detinute de acestia;

c) Ceilalti membri U.N.T.A.R. recunosc ascendentul moral al membrilor fondatori asupra lor;

d) Membrii U.N.T.A.R. recunosc ascendentul moral al celor care ocupa functii de conducere la nivel central sau de sucursala în ordine ierarhica;

e) Membrii U.N.T.A.R recunosc ascendentul moral al celor care i-au recomandat sa devina membri;

f) Membri asociati recunosc ascendentul moral al membrilor asupra lor;

g) Voluntarii recunosc ascendentul moral al membrilor si membrilor asociati asupra lor.

h) Ascendentul moral se aplica gradual si pe cale de consecinta recunoasterea ascendentului moral fata de un membru conduce implicit la recunoasterea ascendentului moral si fata de persoanele al caror ascendent moral îl recunoaste membrul respectiv;

Art. 52.  Membrii fondatori ai UNTAR sunt: Anghelescu Carmen Cristina, Claudia Mihaela Ianc, Gheorghe Nichifor, Macovei Nicolae-Stefan, Sichitiu Alecu Horatiu, Turnea Mirabela, Turnea Nicolae Alecu, Jurj Maria Romana, Zestroiu Iulia, Sichitiu Vasile, ultimul fiind fondator principal.

Art. 53. Dreptul de preemtiune se aplica în urmatoarea ordine: membru fondator principal, membru fondator, membru, angajat, membru asociat, voluntar, donator, sponsor.

CAPITOLUL VI

DREPTUL DE VOT

Ar. 54. Membrii UNTAR au drept de vot în adunarea generala daca sunt membri fondatori sau îndeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a)    Poseda autorizatie de traducator eliberata de Ministerul Justitiei;

b)    Au cotizatia platita integral pentru anul în care are loc adunarea generala;

c)     Pot dovedi ca au participat la cel putin trei activitati concrete ale UNTAR;

d)    Au acceptat actul constitutiv, statutul, regulamentul de ordine interna si regulamentul de organizare si functionare;

e)    Au respectat întocmai recomandarile evaluatorilor;

f)     La ultima evaluare rezultatul a fost pozitiv;

g)   Nu fac parte din alta asociatie de traducatori autorizati;

h)   Nu au avut atitudini publice critice fata de UNTAR.

CAPITOLUL VII

ABATERI SI SANCTIUNI

Art. 55.  Se considera abateri disciplinare grave:

a) Atacul verbal sau de orice alta natura la adresa unui alt membru;

b) Atacul verbal sau de orice natura la adresa conducerii uniunii sau sucursalelor acestora;

c) Nesprijinirea prin atitudine a unui traducator care îsi revendica niste drepturi legitime în raport cu tertii;

d) Concurenta neloiala fata de UNTAR sau fata de membrii acesteia;

e) Nerespectarea sau ignorarea ascendentului moral

f)  Neparticiparea la mesele rotunde;

g) Neparticiparea la activitatile care i-au fost încredintate;

h) Depasirea termenelor de executie stabilite;

i)  Angajarea asociatiei în dispute neprincipiale sau care pot produce în orice fel daune de imagine;

j)  Nepunerea la dispozitia serviciului de evaluare a documentelor, datelor sau informatiilor solicitate;

k) Nerespectarea recomandarilor facute de evaluatori;

l)  Furnizarea de informatii de orice natura despre activitatea din cadrul UNTAR fara acordul Consiliului Director si al Serviciului de Evaluare;

m)  Crearea si/sau mentinerea unor stari de tensiune în cadrul unui grup care face parte din UNTAR;

n)   Dezinformarea sau informarea partiala a Consiliului Director, a Adunarii Generale sau a Serviciului de Evaluare în legatura cu acte, fapte, evenimente sau documente pe care acestia ar fi trebuit sa le afle

Art. 56. Sanctiunile se stabilesc si se aplica de Serviciul de Evaluare.

Art. 57. Înainte de aplicarea sanctiunilor Serviciul de Evaluare va comunica celor în cauza posibilitatea de a fi sanctionat, va face un set de recomandari pentru remedierea defectiunilor constatate, va acorda un termen de remediere si daca aceasta se face în termen util, sanctiunea nu se mai aplica.

Art. 58. Esenta Serviciului de Evaluare în materie de sanctiuni nu este una punitiva, ci una stimulatoare.

CAPITOLUL VII

CONTURILE BANCARE SI ACTIVITATEA FINANCIARA

Art. 59. Accesul la conturile bancare ale UNTAR le pot avea numai persoanele anume autorizate de Consiliul Director.

Art. 60. Plata eventualelor drepturi salariale sau a eventualelor indemnizatii nu se va face prin numerar, ci numai prin conventie de varsamânt pe carduri.

Art. 61. Persoanele împuternicite pot efectua numai acele operatiuni si numai în limitele pentru care au fost autorizate de Consiliul Director.

Art. 62. Consiliul Director va stabili cu fiecare banca separat modalitatile concrete de acces la conturi.

Art. 63. Documentele financiare vor fi întocmite de cenzor/comisia de cenzori care raspunde de corectitudinea acestora si de eventualele daune aduse UNTAR sau membrilor acestora.

Art. 64. Criteriile de efectuare a platilor vor fi stabilite si comunicate bancilor de catre Consiliul Director

Art. 65. De la data intrarii în vigoare a prezentului Regulament de Ordine Interna este interzisa în mod expres orice operatiune bancara fara aprobarea Consiliului Director, cu exceptia încasarii cotizatiilor, donatiilor, sponsorizarilor si a oricarei sume virate cu orice titlu în conturile UNTAR.

Art. 66. Depunerile cu titlu de cotizatie, donatie, sponsorizare, taxe de participare la activitati nu sunt rambursabile.

Art. 67. Lista cheltuielilor  deductibile pentru decontare va fi stabilita separat pentru fiecare activitate de catre Consiliul Director.

Art. 68. Modul de utilizare a sumelor disponibile va fi stabilit de Consiliul Director conform unor reguli stabile de distributie procentuala.

Art. 69. Cenzorul/Comisia de cenzori si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni financiare si bancare raspund de respectarea întocmai a regulilor stabilite de Consiliul Director.

Art. 70. În cazul retragerii neautorizate a unor sume din conturile UNTAR se aplica sanctiunile stabilite de Consiliul Director si de legislatia în vigoare.

CAPITOLUL VIII

PURTATORUL DE CUVÂNT

Art. 71. Punctul de vedere oficial al UNTAR este exprimat de purtatorul de cuvânt.

Art. 72. Functia de purtator de cuvânt se ocupa conform acelorasi criterii stabilite la capitolul IV privind procedura de promovare si de ocupare a functiilor.

Art. 73. Purtatorul de cuvânt se va abtine sa expuna puncte de vedere personale.

Art. 74. Punctul de vedere oficial va fi formulat de Consiliul Director sau de Serviciul de Evaluare si va fi transmis purtatorului de cuvânt în forma electronica sau pe suport de hârtie.

Art. 75. La orice problema ridicata de terti, indiferent de urgenta acesteia, daca nu exista înca un punct de vedere oficial purtatorul de cuvânt va mentiona ca nu este abilitat sa dea un raspuns.

Art. 76. Parerile exprimate de ceilalti membri ai UNTAR, indiferent de functia detinuta, sunt considerate a fi facute în nume personal si nu angajeaza în nici un fel raspunderea uniunii.

CAPITOLUL IX

SERVICIUL JURIDIC

Art. 77. În cadrul UNTAR va functiona un serviciu juridic condus de un director.

Art. 78. Pentru ocuparea functiei de director al serviciului juridic se respecta regulile prevazute la capitolul IV privind procedura de promovare si de ocupare a functiilor.

Art. 79. Dupa desemnarea sa directorul Serviciului Juridic va stabili structura serviciului si organigrama acestuia precum si persoanele care vor face parte din serviciu.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE SI  TRANZITORII

Art. 80. Prezentul Regulament de Ordine Interna a fost elaborat în conformitate cu actul constitutiv si statutul UNTAR de catre Consiliul Director.

Art. 81. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii începând cu termenul de trei luni de la data obtinerii personalitatii juridice a UNTAR, respectiv 26 iulie 2008.

Art. 82. Modificarea prezentului regulament de ordine interna este posibila cu respectarea urmatoarei proceduri:

a)   Propunerile de modificare vor fi înaintate Serviciului de Evaluare pentru analiza;

b)   Serviciul de Evaluare, daca va considera oportuna propunerea, va efectua expertizarea acesteia si va redacta forma supusa spre aprobare de catre Consiliul Director;

c)    Consiliul Director poate respinge propunerea sau poate solicita Serviciului de Evaluare o reformulare a acesteia;

d)    Modificarea aprobata de Consiliul Director intra în vigoare la data adoptarii sale.

 

Consiliul Director